คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่ง หนังสือ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

                  ระบบงานสารบรรณหรือระบบงานบริหารเอกสารเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารและ ค้นหาเอกสารเพื่อใช้แทนการปฏิบัติงานด้วยสมุดทะเบียนในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ยังคงรักษาและยึดกอรูปแบบวิธีการไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นระบบที่ใช้ควบคุมและติดตามเอกสาร หนังสือราฃการได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานการบริหารเอกสาร หรือ การควบคุมงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือทางวิชาการฉบับนี้จะอำนวย ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้เกี่ยวช้องและผู้สนใจทั่วไปอันจะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวตถุประสงค์ขององค์กรยิ่งขึ้น

Tags: e-5

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to documentation.