ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

กลุ่มงานภายใน ศทก.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2050/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจัดอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 21/2564

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดังนี้

กลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวง และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมถึงการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน วิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดและกระทรวง งานเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดและกระทรวง ให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านนโยบายและแผน งบประมาณ และการขอรับความเห็นชอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง

งานบริหารสำนักงาน งานให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ พัฒนาและให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure – as – a -Service) ด้านแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งาน (Platform – as – a – Service) และด้านโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Software – as – a – Service) ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวง เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง จัดวางระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวง วิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครือข่ายอนเทอร์เน็ต ตลอดจนสนับสนุนและให้คำปรึกษา แนะนำด้านดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์

คอมพิวติ้ง ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย

กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office Platform) และแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Learning Platform) ของกระทรวง พัฒนา เฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาและให้บริการเว็บไซต์ จัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นหรือระบบงานบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง

ส่งเสริมและประสานงานเครือขายผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ วิจัย ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร แพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน

ภาครัฐ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำข้อเสนอและแผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำกรอบแนวทางหรือระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ หน่วยงานหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาของประเทศ จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลเป็นไปตามแผนการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ จัดวางระบบหรือรูปแบบการนำเสนอและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้อมูล

ในการบริหารจัดการเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการประสานข้อมูลการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงและประเทศ ดำเนินงานเกี่ยวกับ

ศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ (MOC) และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Top