จอภาพแสดงข้อความผิดพลาดว่า HDD FAILURE

Category: FAQ

ทำการตรวจสอบการตั้งค่าในไบออสว่าถูกต้องหรือไม่ หรือตรวจสอบขั้วต่อ IDE ว่ามีการเสียบผิดด้านหรืออาจหลุดหลวม หรือตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ว่าเสียหรือไม่ โดยเข้าไปในเมนูไบออส และใช้หัวข้อ IDE HDD Auto Detection ตรวจหาฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่เจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหาแต่หากเจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ปกติดี