ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 49 ชุด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 49 ชุด

จำนวนทั้งหมด16รายการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top