ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

โครงสร้าง ศทก.

รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล
2 นางสาวมยุรี จี้ระมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล
3 นางสาวนิภา แย้มวจี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4 นางชลิดา บุญขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5 นายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
6 นายชัยสิทธิ์ ยังชีพยืนอยู่ดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7 นางสาวพศิกา บุญสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8 นางสาวกรรณิกา ศิวิจารย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
9 นางสาวธมนวรรณ แจ้งมงคล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10 นางสาวบุษราคัม สินสมบูรณ์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
11 นางรติวันต์ เทหะมาศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
12 นางสาววีรกานต์ แก้วทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13 นายชัชวาล ปิ่นเนียม พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่าย
14 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่าย
15 นายวีระชัย บุญขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
16 นางอัจฉรา สิทธิวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
17 นางสาวสุชาดา สวัสดิ์เมือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
18 นายอภิวัฒน์ สุมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
19 นายธานินทร์ กองลุน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
20 นายประสิทธิ์พร ด่อนแก้ว เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
21 นางสาวนนทิยา รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
22 นางสาวสุธาสินี เจริญทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
23 นายกมลพล จันทร์ดี พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์
24 นายอภิสิทธิ์ ลิชัยมูล พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
25 นายชินโชติ มะเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
26 นายวิศนุพงศ์ ถ้ำทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
27 นางสาววรัญช์รัตน์ ฤกษ์โอภาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
28 นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
29 นางสาวพิชญา สกะมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
30 นายณรงค์ศักดิ์ โยตมาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
31 นางสาวกิติยา ศรีเทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
32 นายเดชรัตน์ โชติปทุมวรรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
33 นายสำเนียง พุฒศรี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
34 นางสาวปิย์วรา พิมเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
35 นางสาวอริสา วิเศษสินธุ์ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
36 นายสุพจน์ มามีสุข พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้
37 นางสาวสุภัสรีญา บัวเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้
38 นายอภิชาต แก้วศรีปราชญ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
39 นายภาณุภาคย์ ปั่นเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
40 นายสรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
41 นายชัชชล ยอดเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
42 นายสิทธา ชุมแคล้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
43 นางสาวกัญญาพัช หาญสาริกิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
44 นางสาวชนันธร ไล้สกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
45 นายกฤษฎา กรุณาวงค์ พนักงานจัดการงานทั่วไป
46 นายศุภโชค ธิรัตน์ พนักงานจ้างปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์

 

Top