ประชุมอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดทำระบบและพัฒนา Website จิตอาสา

นายอิทธิกร ช่างสากล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดทำระบบและพัฒนา Website จิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ