สารคดีจิตอาสา EP.1 ตอน จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน

สารคดีจิตอาสา EP.1 ตอน จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมความสมัคสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุทชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นผู่ควบคุม กำกับ ดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม