ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล

วันที่ 16 มกราคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบ Front-end Framework และเป็นรูปแบบมาตรฐานของการพัฒนาระบบหลักและระบบเสริมในการให้บริการระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่