ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานตรวจสอบรายงานและเอกสารพัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานตรวจสอบรายงานและเอกสารพัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายอิทธิกร ช่างสากล ได้นำเสนอภาพรวม เรื่อง การนำมาตรฐานข้อมูลไปใช้ โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม Hip Bangkok กรุงเทพมหานคร