ประชุมหารือรายละเอียดการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุณมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จัดการประชุมหารือรายละเอียดการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ในการนี้ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานในการประชุมและให้การต้อนรับ นายผลิน กลิ่นขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สมช.) พล.ต.รศ.ดร.นภดล แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง (กอ.รมน.) พร้อมคณะผู้แทนจาก สมช. และ กอ.รมน. โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อบูรณาการข้อมูลการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (นักเรียนรหัส G)ในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ