ประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ พนักงานราชการและลูกจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานที่ได้รับมอบหมายและสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานราชการและลูกจ้างเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร