ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ผู้แทนจากกลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล และ ผู้แทนจากกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือฯ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ