ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570)

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อนำเทคโนโลยียีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการศึกษา สร้างความเปลี่ยนแปลงอนาคตการศึกษาของประเทศไทย ในทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร ครู นักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครอง โดยมี ผู้แทนหน่วยงาน จากสป. สอศ. สพฐ. กศน. สช. สกศ. Mr. Robert Fogel ผู้เชี่ยวชาญด้าน Education Transformation คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และคุณอภิชาติ สัจจนพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจาก Microsoft เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้