ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Centralized Services)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิกร ช่างสากล ประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Centralized Services) ซึ่งมีบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมการประชุม โดย มีการนำเสนอผลการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล การแนะนำการตั้งค่าและติดตั้งการใช้งาน รวมถึงการทดลองใช้ระบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัลให้กับหน่วยงาน