ประชุมการใช้ระบบ Monitoring Evaluation and Reporting System (MERS)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ Monitoring Evaluation and Reporting System (MERS)”

จึงได้เรียนเชิญ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นที่ปรึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และรับทราบอุปสรรคและข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินผลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จังหวัดชลบุรี