ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ในห้อง (MOE DATA CENTER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)