ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ กำหนดได้ มุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร 3 นโยบายหลัก คือ นโยบายการพัฒนาบุคลากร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

Top