ทดสอบระบบบริหารจัดการเงินเดือน (UAT)

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เป็นประธานในการเปิดการทดสอบระบบ
โดยผู้ใช้งาน (User Acceptance test) ด้านระบบบริหารจัดการเงินเดือน โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ
(Smart Office) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้แทนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ศธ. เป็นผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้