โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการอาชีวศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” ณ โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการประชุมมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษา การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ การรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศของแต่ะหน่วยงานและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูล โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชุม