งานสัมมนาวิชาการ Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve เนื่องด้วยบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จํากัด พาร์ทเนอร์ ที่ได้รับการรับรองระดับเชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก Google กําหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ Cloud for Education Forum hosted by Google and The S Curve โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออัพเดทความรู้ด้านเทคโนโลยี วิสัยทัศน์และแนวคิดอันเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ Digital University

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ – ๑๖:๐๐ น. ณ บริษัท กูกิล (ประเทศไทย) จํากัด อาคารปาร์ค เวนเจอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร