ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

ความเป็นมา ข้อมูลผู้บริหาร ศทก.

ความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ เดิมชื่อ “ศูนย์สารสนเทศ” ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) โดยระยะเริ่มแรกอยู่ภายใต้การดูแลของกองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ต่อมาได้มีการบริหารงานในฐานะหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมา จนกระทั่ง พ.ศ.2535 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535 ต่อมารัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกำหนดให้ทุกกระทรวงมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

รายนามผู้อำนวยการ

1. นายณรงค์ บุญมี พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2530
2. นายสงบ ลักษณะ พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2532
3. นายอธิปัตย์ คลี่สุนทร พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2542
4. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
5. นางลัดดาวัลย์ สมิตตะมาน พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547
6. นายเกียรติศักดิ์ เสนไสย พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
7. นางสาวมยุรี รัตนมุง พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554
8. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – มกราคม พ.ศ. 2555
9. นายนิธิบดี เที่ยงวรรณกานต์ มกราคม พ.ศ. 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2555
10. นายเจตนา แดงอินทวัฒน์ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – พฤศจิกายน 2556
11. นางอรชาต สืบสิทธิ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557
12. นางเสถียร อุสาหะ มีนาคม พ.ศ. 2558 – กันยายน พ.ศ. 2558
13. นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์ ตุลาคม พ.ศ. 2558 – กัันยายน พ.ศ. 2559
14. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
15. นายศัจธร วัฒนะมงคล 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
16. นายประสิทธิ์ เขียวศรี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
17. นายอาคม ศาณศิลปิน ตุลาคม 2563-ตุลาคม 2564
18. นายอิทธิกร  ช่างสากล ปัจจุบัน
Top