ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลการจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EIS/MIS)

ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลการจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EIS/MIS)

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการจัดทำระบบรายงานผลการจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EIS/MIS)

ในวันที่ 1-2 กันยายน 2565  ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม