ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาพื้นที่ นวัฒกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม Palazzo ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

การประชุมประกอบไปด้วยการสร้างความเข้าใจ นำเสนอรูปแบบ/แนวทางวิธีการการใช้งานมาตรฐานข้อมูล การให้ความรู้เรื่องหลักการ Interoperability ขับเคลื่อนแนวทางในการทำงาน ในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการแบ่งกลุ่มวิพากษ์/วิจารณ์/ให้ข้อเสนอแนะ/การแลกเปลี่ยน และสรุปผล