การอบรมจัดทำเว็บไซต์สำนักงานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค กลุ่มติดตามและประเมินผล

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้น 4 ตึกราชมังคลา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้การจัดทำเว็บไซต์สำนักงานให้แก่กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค กลุ่มติดตามและประเมินผลโดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อเป็นเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรรวมไปถึงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดอบรม และนางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค เป็นผู้กล่าวรายงาน