โครงการ DIGI DATA AWARDS มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ

เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้มีการจัดกิจกรรม “โครงการ DIGI DATA AWARDS มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ”  ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวคิด “Data Driven Organization”  โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวคือการเปิดเผยชุดข้อมูลที่ภาครัฐได้จัดเก็บและรวบรวมไว้นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชน  พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีการปรับพฤติกรรมการทำงานให้เป็น Data Driven Organization มากขึ้น

ในการนี้ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มอบหมายให้นายชินโชติ มะเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนายณรงค์ศักดิ์ โยตมาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเข้าร่วมรับฟังเสวนาในงาน DIGI DATA AWARDS  ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565