การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

นายอิทธิกร ช่างสากลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อดำเนินการตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ในการรับผิดชอบการพัฒนาระบบคลังข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ

ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้