การประชุมผลการดำเนินงานและจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมผลการดำเนินงานและจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอ (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเขียนข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยท่าน อาจารย์วัชระ ฉัตรวิริยะ  ณ เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565