การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ