ขนาดตัวอักษร
แสดงผล
เลือกภาษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พ.ร.บ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  พ.ร.บ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  ดาวน์โหลด
 • มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2.0
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
  ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  ประกาศมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลด
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563
  ดาวน์โหลด
 • พ.ร.ก ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  พ.ร.ก ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2563
  ประกาศธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2563
  ดาวน์โหลด
 • พ.ร.บ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
  พ.ร.บ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
  ดาวน์โหลด
 • พ.ร.บ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
  พ.ร.บ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
  ดาวน์โหลด
 • พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  ดาวน์โหลด
 • พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. และที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. และที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลด
Top