ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บ อพ.สธ.-ศธ.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลและ Website อพ.สธ.- ศธ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา Website อพ.สธ. – ศธ. และปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร