การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์จิตอาสา

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเว็บไซต์จิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ แบบ onsite และผ่านระบบออนไลน์(Zoom)

โดยกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ได้จัดวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำเว็บไซต์แก่บุคคลากรของสพฐ. สอศ. สกศ. กศน. สช. สำนักงานศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป.(เดิม)