อบรมผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

18-19 มกราคม 2565 กลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าอบรมโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการและเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรผู้ดูแลระบบ)