วิทยากรบรรยายในการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะทำงานบริหาร ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้ง นางสาวพิชญา สกะมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายธานินทร์ กองลุน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้และนำปฏิบัติการจัดทำข้อมูลด้านการศึกษาระดับภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้บรรยายเรื่อง “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (Sandbox) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเก่ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 12