ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งข้าราชการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวมยุรี จี้ระมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล ในการดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ณ ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร