ร่วมประชุมกำหนดทิศทาง และรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ผู้แทนจากกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมกำหนดทิศทาง และรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการมีทิศทางและรูปแบบการพัฒนา ที่สอดคล้องกับความต้องการ ไม่ซ้ำซ้อนและสามารถบูรณาการร่วมกันได้แ จึงจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับคนพิการ ให้เกิดความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในส่วนของ การปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ONDE-1 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์