รับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการตรวจสอบ ความซำ้ซ้อนของนักเรียน และการใช้งานระบบ G code

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้มอบหมายให้ นายชินโชติ มะเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

รับฟังปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการตรวจสอบความซำ้ซ้อนของนักเรียนและการใช้งานระบบ G code ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด