ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีหลักสูตร ดังนี้

1. การให้ความรู้เรื่องกฎหมายการเงินและการบริหารเงินและบริหารหนี้ต่าง ๆ

2. การอบรมเรื่องเกี่ยวกับ IOT (Internet of Thing)

3. อบรม การ Coding ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน

4. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (หลักสูตรสมรรถนะ)

5. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก ทักษะสมอง EF (Executive Function)

6.การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทำข้อมูลในรูปแบบ Dashboard

7.การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

8.การสอนปัญญาประดิษฐ์

ณ ห้องอธิปัตย์ คลี่สุนทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ