ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. รวมทั้งข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ณ โรงแรมโบ๊ทเฮ้าส์ บูทีค ริเวอร์ไซด์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ตามแผนดำเนินงานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม ดังนี้

1.เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนใช้เงิน)

3.เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ สำหรับขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567