ประชุมหารือการเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Department Personal Information System : DPIS)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 ตึกราชมังคลา 1 กระทรวงศึกษาธิการ ศทก. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งโครงสร้างระบบที่พัฒนาจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้งาน บนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Department Personal Information System : DPIS) ที่สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนได้พัฒนาให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้งานสำหรับรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันสำนักอำนวยการ สป. ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนขององค์กรของหน่วยงานเพื่อให้การจัดทำข้อมูลด้านบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้อยู่ภายใต้ฐานข้อมูลและมาตรฐานเดียวกัน สำหรับใช้ประโยชน์ในการการบริหารจัดการ วางแผนอัตรากำลังคนขององค์กรจากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศทกได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านบุคลากรจากระบบ DPIS ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน