ประชุมสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ดีวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และได้เชิญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมการประชุม
เพื่อนำเสนองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และร่วมอภิปรายผลการดำเนินงานในภาพรวม ประเด็นปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดงานในปีต่อไป ในการนี้ นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้จัดงานอีกด้วย