ประชุมสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ กิจกรรมที่ 1 โครงการตลาดนัดออนไลน์ เฟส 2 ส่วนกลางและส่วนจังหวัด

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วย นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน โครงการตลาดนัดออนไลน์ ครั้งที่ 2 ทั้งคณะผู้ประสานงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อ ๆ ไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ