ประชุมทบทวนโครงสร้างส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงสร้างส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจ และการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการประชุมในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการทบทวนโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ และการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 8 หน่วยงาน โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้