ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 การปรับปรุงรายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) รหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขานุการ และนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจาก 18 หน่วยงานที่จัดการศึกษา