ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องเช่าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์