การทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ใช้งาน (User Acceptance Test)

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำการเปิดการการทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) โดยมีผู้เข้าร่วมการทดสอบระบบเป็นบุคลากร และข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ