ประชุมตรวจรับพัสดุโครงการ Smart Office ระยะที่ 2

วันที่ 27 เมษายน 2565
นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ สำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565