จัดทำข้อมูลการประเมินระบบราชการ 4.0 (Self – Assessment)

[18-19 มกราคม 2565] นายอิทธิกร ช่างสากล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และบุคลากรศูนย์ข้อมูลการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลการประเมินระบบราชการ 4.0 (Self – Assessment)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565