งานประชุมงานมหกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค”

นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมงานประชุมงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป. รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” วันที่ 1 -2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานในกลุ่มโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ในส่วนภูมิภาคและจังหวัด ทั้งนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการศึกษาของสำนักงานศึกษาการภาค

และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง นอกจากนี้ยังมีพิธีการมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปีงบประมาณ 2565” จำนวน 29 คน และพิธีมอบ ป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 211 แห่ง