เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำหรับหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ก่อนนำไปเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดและขั้นตอนวิธีการส่งข้อเสนอ https://bit.ly/ICTProject67