กิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 2 ธันวาคม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ และเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม แสดงถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคม ณ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 09.00 – 12.00 น.